กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชุติมา เพชรกาฬ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณฐพร สมุหเสนีโต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1