เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอ้อยใจ ขุนกำแหง
ลูกจ้างชั่วคราว