นักการภารโรง

นายอุดมศิลป์ ศิริวัฒน์
ลูกจ้างชั่วคราว