กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปรีดา พลมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายขจรศักดิ์ นกร่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุจิตรา ชูเชิด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรวิวรรณ ชินวงศ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางจินดาพร หนูดำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2