กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมณทิพย์ ศรีรักษา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2