กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระศักดิ์ ด้วงสีนวล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1