กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภาณีย์ โชติไพรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางจุลาพร สุขรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพิชญ์กัญภัค เหรียญไกร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1