คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย บุษรารัตน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล เพชรชู
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศักดิ์ ด้วงสีนวล
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสร แก้วศรีขาว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี พรหมทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.นิกร วรรณะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาจตุพัฒน์ วณณธโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย รักสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุกูล ชุมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ