คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวันต์ เยาว์ด้วง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐานิกา ปานแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่1
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมลทิพย์ ดำหมี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่2
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทร์ศิตา แสงเขียว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิกานต์ อินทร์ขาว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายชุติเดช วรเดชเกรียงไกร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรนันท์ สงรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญดา แก้วลอย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร ชูนาค
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤติยา พุ่มเอียด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายรณชัย รอดพล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันยารัตน์ โพธิ์จุไร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภวิชญ์ ฉายะยันตรกะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยธิดา จันสุกสี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรพรรณ แก่นเดช
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจีรนันท์ แก้วรอด
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศกร ประทุมสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ ชุมดำ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : 6/1